سریال ثبت نام در تور توانمندسازی سازمانی

95000 ریال

سازمان های متقاضی شرکت در تور توانمندسازی سازمانی مؤسسه کیفیت رضوی برای ثبت نام باید به تعداد نفراتی که قصد ثبت نام دارند سریال ثبت نام خرید کرده و آن سریال را در فرم ثبت نام خود وارد نمایند.