سریال ثبت نام در تور شرکت قند تربت حیدریه ( لجستیک و زنجیره تامین)

2500000 ریال

توضیحات

متقاضیان شرکت در تور توانمندسازی سازمانی موسسه کیفیت رضوی که به میزبانی شرکت قند تربت حیدریه با هدف انتقال تجارب موفق این شرکت در حوزه ی های مربوطه برگزار می شود. باید نسبت به خرید سریال ثبت نام اقدام نموده و سریال دریافتی را در فرم ثبت نام خود به همراه موضوع تور و شرکت میزبان وارد نمایند.