سریال ثبت نام در تور شرکت آرد قدس رضوی (ارزیابی 360 درجه)

97500 ریال

توضیحات

متقاضیان شرکت در تور توانمندسازی سازمانی موسسه کیفیت رضوی که به میزبانی شرکت آرد قدس رضوی با هدف انتقال تجارب موفق این شرکت در حوزه ی های مربوطه برگزار می شود. باید نسبت به خرید سریال ثبت نام اقدام نموده و سریال دریافتی را در فرم ثبت نام خود به همراه موضوع تور و شرکت میزبان وارد نمایند.