محتوای آموزشی

کوچینگ یا منتورینگ؟
محتوای آموزشی

کوچینگ یا منتورینگ؟

کوچینگ (مربیگری) کوچینگ یا مربیگری فرایندی ا‌ست با هدف افزایش بهره وری که به‌جای تکیه بر گذشته یا آینده دور، بر «اینجا و اکنون» متمرکز

مطالعه بیشتر »