برگزاری کارگاه تعالی سازمانی در شرکت کشاورزی رضوی و کشت و صنعت های تابعه

مؤسسه کیفیت رضوی از طریق همراهی و هم گام شدن با شرکت ها و با برگزاری کارگاه ­ها به هم افزایی و مشاوره­ می پردازد، مسیر تعالی را هموار می سازد و در قالب مدل های مختلف کوچینگ تا رسیدن به بازخورد مثبت از عملکرد شرکت ها، آن ها را در مسیر بهره وری مشایعت می­ کند.

در همین راستا کارگاه تعالی سازمانی در شرکت کشاورزی رضوی با حضور معاون استقرار کیفیت طیب آقای دکتر جوان جعفری، مدیر تعالی سازمانی شرکت کشاورزی رضوی آقای مهندس درویشی و دیگر مدیران ارشد این مجموعه محترم در تاریخ 1400/08/30 برگزار گردید.