اولین دوره تربیت ارزیاب برای مدارس و مراکز آموزشی برگزار شد.

پانزدهم آبان ماه 1400 کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب با حضور آقای دکتر جوان جعفری معاونت استقرار کیفیت طیب و نمایندگان مدارس و مراکز آموزشی شامل مدیران و معاونین باتجربه شهر مشهد مقدس در موسسه کیفیت رضوی برگزار شد.

کارگروه ارزیابی و رتبه بندی مدارس براساس الگوی طیب با هدف تدوین مدل ارزیابی مدارس با توجه به اسناد بالادستی وزارت آموزش و پرورش و همچنین شاخص های طیب، جهت ارزیابی و رتبه بندی مدارس و مراکز آموزشی تشکیل شد.

اهم محور های مورد بحث این کارگروه اصول و مبانی ارزیابی سازمانی بود که در انتهای جلسه بحث و تبادل نظر جهت برنامه ریزی و اجرای ارزیابی مدارس سما در گام اول صورت گرفت.