جلسه هم اندیشی و بهبود فرایند جایزه ملی تعالی و پیشرفت به همت مؤسسه کیفیت رضوی در روز سه شنبه مورخ 98/11/29 با حضور مدیران محترم عامل و مدیران محترم تعالی سازمانی برگزار گردید.

در ابتدا پس از قرائت آیاتی از قرآن مجید، جناب آقای دکتر جوان جعفری معاون محترم استقرار کیفیت طیب توضیحاتی در مورد پیشینه و سیر تاریخی کیفیت در سازمان ها ارائه نمودند و ادامه مباحث خود را در قالب 8 محور تبیین نمودند. سپس هر یک از مدیران محترم پیرامون این 8 محور به ایراد سخن پرداختند.

محور های مورد بحث در این نشست به شرح ذیل است:

  1. نقائص و کمبود های فرایند جایزه تعالی و پیشرفت
  2. نقش سیاستهای بالادستی سازمان در کسب نتایج بهتر در جایزه
  3. نقش دبیرخانه تعالی در پروژه های بهبود
  4. شبکه ارزیابان داخلی آستان قدس
  5. تورهای تعالی
  6. راهکارهای ارتقاء جایزه پنجم تعالی
  7. راهکارهای بهینه سازی فرایند جایزه تعالی
  8. نقش موسسه کیفیت در ارتقاء تعالی