با خواندن مطالب کتاب مدیریت نگرش جان ماکسول می آموزید که چگونه:

  • نگرش خوب در هر تیمی پیروزی آن را تضمین نمی‌کند، اما نگرش بد می‌تواند آن را نابود سازد
  • در می یابید چگونه نگرش فرد بر کاربردش تأثیر می‌گذارد
  • مشکلات احساسی، رفتاری و تفکری خود و دیگران را دقیقا تعیین می‌کنید
  • شش مشکل مربوط به نگرش که پایه های تیم یا گروه را متزلزل می‌سازد خواهید یافت.
  • نگرش توفیق یا شکست را مشخص می‌کند
  • و…

جان مکسول یکی از بزرگ‌ترین متخصصان امریکایی در زمینه مدیریت و رهبری است. کتاب مدیریت نگرش او از شناخته شده ترین کتاب های او می باشد

او همه ساله برای صدها هزار نفر سخنرانی می کند و بسیاری از نهادها و شرکت های بزرگ از توصیه های او بهره می گیرند.

معرفی کتاب مدیریت نگرش