مشارکت هلدینگ ها در سال 97

سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت (سال 1397)

مشارکت هلدینگ ها در سال 98

چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت (سال 1398)

مشارکت هلدینگ ها در 99

پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت (سال 1399)