دانلود ها

در صفحه مرکز دانلود (Download) می‌توانید فایل‌های مورد نیاز خود را از سایت توانمندسازی مؤسسه کیفیت رضوی دریافت کنید.

ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی

ارائه خدمات تدوین سند استراتژی سازمان

ارائه خدمات مدیریت دانش

ارائه خدمات مدیریت کیفیت

مدل جایزه ملی تعالی و پیشرفت

آشنایی با مدل رتبه بندی مؤسسه کیفیت رضوی

آشنایی با مفاهیم نشان طیب

آشنایی با مؤسسه کیفیت رضوی

آسیب شناسی نظام های گفتمانی در برند رضوی