ارائه خدمات مدیریت دانش شرکت قند چناران

لوگو قند چناران

برخی از خدمات ارائه شده در پروژه مدیریت دانش به شرح ذیل می باشد:

 • طراحی فرآیند مدیریت دانش
 • برگزاري جلسات مصاحبه به منظور شناخت و تعيين ذی نفعان مرتبط با مديريت دانش در شرکت
 • طراحي و جمع بندي فرآيند مديريت دانش در شرکت
 • تدوین الزامات و مستندات ثبت و ذخیره سازی دانش سازمانی
 • تهيه و ارائه نحوه تكميل فرم ثبت دانش پنهان منابع انسانی
 • ارائه نحوه جمع بندی مستندات موجود دانش آشكار سازمانی
 • ارائه نحوه دريافت و تحليل فرم ثبت دانش و تجربيات از واحدهای سازمانی
 • نحوه ايجاد کارگروه جمع بندی و اصلاح دانش سازمانی جمع آوری شده، تعيين نقش ها و وظايف
 • ارائه نحوه تهيه بانك اطلاعاتی متناسب با دانش جمع آوری شده
 • ارائه نحوه پالايش دانش جمع آوری شده
 • ارائه نحوه کد گذاري و بارگذاري دانش سازماني در بانك اطلاعاتی
 • ارائه نحوه تبادل دانش سازمانی
 • ارائه پيشنهاد نظام انگيزشی منابع انسانی
 • ترویج و گفتمان سازی
 • طراحی نقشه دانش سازمانی
 • شناسايی و جايگذاری نقش های فعال در فرآيند مديريت دانش سازمانی
 • تعيين ورودي/ خروجي دانش سازمانی
 • تعيين ارتباطات و تعاملات في مابين نقش هاي فعال
 • ترسيم گرافيكي نقشه مديريت دانش
 • برگزاري نشست هم انديشی و اصلاح نقشه دانش سازمانی
مدیریت دانش

گام های عملیاتی:

 • برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره ای آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش
 • امکان سنجی استقرار مدیریت دانش با رویکرد سازمان بهره وری آسیایی
 • برگزاری جلسات مصاحبه به منظور شناخت و تعیین ذی نفعان مرتبط
 • طراحی و جمع بندی فرآیند مدیریت دانش در شرکت
 • تدوین دستورالعمل الزامات و مستندات ثبت و ذخیره سازی دانش سازمانی
 • تدوین روش اجرایی ارزیابی عملکرد مدیریت دانش
نقشه دانش شرکت قند چناران

نقشه دانش شرکت قند چناران

تقدیر شرکت قند چناران

گواهی حسن انجام کار و تقدیر شرکت قند چناران از خدمات ارائه شده در زمینه مدیریت دانش

گزارش تصویری از برخی کارگاه های مشاوره و آموزش مدیریت دانش با حضور مدیران ارشد این شرکت

دیگر پروژه های این شرکت :