عارضه یابی در شرکت کشاورزی رضوی انجام شد.

جلسات عارضه يابي و ارزيابي شركت کشاورزی رضوی و کشت و صنعت های تابعه در تاريخ هاي 25 و 26 آبان ماه 1400 در محل آن شركت و با حضور ارزیابان سازماني موسسه كيفيت رضوي انجام شد.

این جلسات با حضور مدیرعامل محترم شرکت کشاورزی رضوی آقای مهندس صادقی آغاز شد و همچنین معاونت استقرار کیفیت طیب آقای دکتر جوان جعفری به همراه دکتر میثاقی، مهندس رضوی و مدیر تعالی سازمانی شرکت کشاورزی رضوی آقای مهندس درویشی و دیگر مدیران ارشد شرکت کشاورزی رضوی حضور داشتند.

ظرفیت های عظیم و گسترده کشاورزی و دامی در این مجموعه از جمله دارا بودن 9 کشت و صنعت شامل: سمنان، سرخس، تربت حیدریه، مزرعه نمونه، جنوب خراسان، انابد، باغات، اسفراین، چناران و همچنین کشت های متنوع قراردادی که محصولاتی همچون خرما، پسته، پنبه، گندم، کلزا، یونجه، چغندر، صیفی جات، انواع میوه جات باغی و دام سبک را در سبد تولید ملی خود دارند.
تنوع اقلیمی و پیچیدگی مدیریت در شرایط بحران کم آبی، این شرکت را بر آن داشته تا ارتقاء کیفیت و بهره وری را سرلوحه ماموریت های خود قرار دهد لذا حضور در جایزه تعالی و پیشرفت ششم، گامی در همین راستا خواهد بود.