ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی در شرکت سامان داروی هشتم

لوگو سامان داروی هشتم
  • توانمندسازی برای دریافت تندیس تعالی و پیشرفت در شرکت سامان داروی هشتم

  1-1-شرح خدمات قراردادی:

  • توانمندسازی و اصلاح در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت ( تدوین اسناد و مشاوره)
  • آموزش در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت

  1-2-دستاوردها:

  1-2-1-مشاوره

  • مشاوره تدوین اظهارنامه
  • هدایت و تشکیل کارگروه‌های مختلف کاری ( کارگروه رهبری و استراتژی، کارگروه منابع انسانی،کارگروه شراکت‌ها و منابع، کارگروه فرایندها و مشتریان، کارگروه ارزیابی ریسک)

  1-2-2-کارگاه‌های آموزشی

  • برگزاری کارگاه آموزشی تعالی سازمانی
  • کارگاه تدوین استراتژی

           1-2-3-تدوین اسناد

  1-2-3-1رویه‌ها و دستورالعمل‌ها

  • اصلاح سند چشم انداز شرکت
  • طراحی و تدوین اظهارنامه

  1-2-3-2-اسناد اینفوگرافیک

  • طراحی زیست بوم کسب و کار
  • طراحی و تدوین سند نقشه راه تعالی
تقدیر شرکت سامان داروی هشتم

گواهی حسن انجام کار و تقدیر شرکت سامان داروی هشتم از خدمات ارائه شده در زمینه توانمندسازی سازمانی

گزارش تصویری از برخی کارگاه های مشاوره ای و آموزش تعالی سازمانی با حضور مدیران ارشد این شرکت

گزارش تصویری از برخی کارگاه های مشاوره ای و آموزش تعالی سازمانی با حضور مدیران ارشد این شرکت