ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی در شرکت سامان داروی هشتم

لوگو سامان داروی هشتم
  • توانمندسازی برای دریافت تندیس تعالی و پیشرفت در شرکت سامان داروی هشتم

  1-1-شرح خدمات قراردادی:

  • توانمندسازی و اصلاح در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت ( تدوین اسناد و مشاوره)
  • آموزش در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت

  1-2-دستاوردها:

  1-2-1-مشاوره

  • مشاوره تدوین اظهارنامه
  • هدایت و تشکیل کارگروه‌های مختلف کاری ( کارگروه رهبری و استراتژی، کارگروه منابع انسانی،کارگروه شراکت‌ها و منابع، کارگروه فرایندها و مشتریان، کارگروه ارزیابی ریسک)

  1-2-2-کارگاه‌های آموزشی

  • برگزاری کارگاه آموزشی تعالی سازمانی
  • کارگاه تدوین استراتژی

           1-2-3-تدوین اسناد

  1-2-3-1رویه‌ها و دستورالعمل‌ها

  • اصلاح سند چشم انداز شرکت
  • طراحی و تدوین اظهارنامه

  1-2-3-2-اسناد اینفوگرافیک

  • طراحی زیست بوم کسب و کار
زیست بوم سامان داروی هشتم
  • طراحی و تدوین سند نقشه راه تعالی
نقشه راه تعالی سامان دارو
به جهت رعایت اصول امانت داری از ارائه مستندات با کیفیت بالا جلوگیری شده است.
تقدیر شرکت سامان داروی هشتم

گواهی حسن انجام کار و تقدیر شرکت سامان داروی هشتم از خدمات ارائه شده در زمینه توانمندسازی سازمانی

گزارش تصویری از برخی کارگاه های مشاوره ای و آموزش تعالی سازمانی با حضور مدیران ارشد این شرکت

گزارش تصویری از برخی کارگاه های مشاوره ای و آموزش تعالی سازمانی با حضور مدیران ارشد این شرکت