ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی در شرکت آرد قدس رضوی

لوگو آرد قدس
  • توانمندسازی برای دریافت تقدیرنامه تعالی و پیشرفت در آرد قدس رضوی
  1. شرح خدمات قراردادی:
  • ارزیابی و عارضه‌یابی فصلی سازمان و شناسایی نقاط بهبود،
  • توانمندسازی و اصلاح در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت،
  • آموزش در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت،
  • خدمات اموزش و توانمندسازی در خصوص استانداردهای ایزو اخذ شده و همکاری در ممیزی سالانه.
  1. دستاوردها:
   • مشاوره
  • شناسایی عوارض سازمانی و ارائه گزارش عارضه‌یابی
  • مشاوره تدوین اظهارنامه
  • هدایت و تشکیل کارگروه‌های مختلف کاری

  ( کارگروه رهبری و استراتژی، کارگروه منابع انسانی،کارگروه شراکت‌ها و منابع، کارگروه فرایندها و مشتریان، کارگروه ارزیابی ریسک)

  • برگزاری جلسات ممیزی داخلی
   • کارگاه‌های آموزشی
  • کارگاه آموزشی تعالی سازمانی
  • کارگاه تدوین استراتژی
  • کارگاه اموزشی ISO9001
  • کارگاه آموزشی ISO IMS
   • تدوین اسناد
    • رویه‌ها و دستورالعمل‌ها
   • طراحی و تدوین اظهارنامه
    • اسناد اینفوگرافیک
   • طراحی و تدوین سند نقشه راه تعالی
نقشه راه تعالی آرد
نقشه دانش آرد
نقشه-فناوري-شرکت-ارد
حسن انجام کار توانمندسازی ارد قدس

تقدیر شرکت آرد قدس رضوی از ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه های مشاوره و آموزش در شرکت آرد قدس رضوی با حضور مدیران ارشد این شرکت

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه های مشاوره و آموزش در شرکت آرد قدس رضوی با حضور مدیران ارشد این شرکت 

گزارش تصویری از ارزیابی و عارضه یابی در شرکت آرد قدس رضوی در حضور مدیران ارشد این شرکت

گزارش تصویری از ارزیابی و عارضه یابی در شرکت آرد قدس رضوی در حضور مدیران ارشد این شرکت 

دیگر پروژه های این شرکت: