ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی در شرکت آرد قدس رضوی

لوگو آرد قدس
  • توانمندسازی برای دریافت تقدیرنامه تعالی و پیشرفت در آرد قدس رضوی
  1. شرح خدمات قراردادی:
  • ارزیابی و عارضه‌یابی فصلی سازمان و شناسایی نقاط بهبود،
  • توانمندسازی و اصلاح در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت،
  • آموزش در فرایندهای مربوط به تعالی و پیشرفت،
  • خدمات اموزش و توانمندسازی در خصوص استانداردهای ایزو اخذ شده و همکاری در ممیزی سالانه.
  1. دستاوردها:
   • مشاوره
  • شناسایی عوارض سازمانی و ارائه گزارش عارضه‌یابی
  • مشاوره تدوین اظهارنامه
  • هدایت و تشکیل کارگروه‌های مختلف کاری

  ( کارگروه رهبری و استراتژی، کارگروه منابع انسانی،کارگروه شراکت‌ها و منابع، کارگروه فرایندها و مشتریان، کارگروه ارزیابی ریسک)

  • برگزاری جلسات ممیزی داخلی
   • کارگاه‌های آموزشی
  • کارگاه آموزشی تعالی سازمانی
  • کارگاه تدوین استراتژی
  • کارگاه اموزشی ISO9001
  • کارگاه آموزشی ISO IMS
   • تدوین اسناد
    • رویه‌ها و دستورالعمل‌ها
   • طراحی و تدوین اظهارنامه
    • اسناد اینفوگرافیک
   • طراحی و تدوین سند نقشه راه تعالی
نقشه راه تعالی شرکت آرد قدس
نقشه دانش شرکت آرد قدس
نقشه فناوري شرکت آرد قدس
به جهت رعایت اصول امانت داری از ارائه مستندات فوق با کیفیت بالا جلوگیری شده است.
حسن انجام کار توانمندسازی ارد قدس

تقدیر شرکت آرد قدس رضوی از ارائه خدمات توانمندسازی سازمانی

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه های مشاوره و آموزش در شرکت آرد قدس رضوی با حضور مدیران ارشد این شرکت

گزارش تصویری از برگزاری کارگاه های مشاوره و آموزش در شرکت آرد قدس رضوی با حضور مدیران ارشد این شرکت 

گزارش تصویری از ارزیابی و عارضه یابی در شرکت آرد قدس رضوی در حضور مدیران ارشد این شرکت

گزارش تصویری از ارزیابی و عارضه یابی در شرکت آرد قدس رضوی در حضور مدیران ارشد این شرکت 

دیگر پروژه های این شرکت: