شبیه سازی ارزیابی شرکت سامان داروی هشتم

شبیه سازی ارزیابی شرکت سامان داروی هشتم بر مبنای مدل EFQM ، مورخ 29 و 30 فروردین ماه 1400 توسط ارزیابان صورت پذیرفت که نتایج ارزیابی و اعلام پروژه های بهبود در قالب گزارش بازخورد ارزیابی تقدیم شرکت شد.

این گزارش شامل مشاهدات، امتیاز کسب شده مطابق مدل و پیشنهاد پروژه های بهبود توسط ارزیابان خبره می باشد.