شبیه سازی ارزیابی شرکت داروسازی ثامن بر مبنای مدل EFQM ،توسط ارزیابان صورت پذیرفت که نتایج ارزیابی در قالب گزارش بازخورد تقدیم شرکت شد

شبیه سازی ارزیابی شرکت داروسازی ثامن بر مبنای مدل EFQM ، مورخ 15 و 16 و 18 اردیبهشت ماه 1400 توسط ارزیابان صورت پذیرفت که نتایج ارزیابی و اعلام پروژه های بهبود در قالب گزارش بازخورد ارزیابی تقدیم شرکت شد. این گزارش شامل مشاهدات، امتیاز کسب شده مطابق مدل و پیشنهاد پروژه های بهبود توسط ارزیابان خبره می باشد.