بر اساس رفتار شرکت های آستان قدس رضوی بر اثر حضور در 3 دوره اخیر جایزه ملی تعالی و پیشرفت این تحلیل بدست می آید که شرکت ها ضمن اجرای پروژه های بهبود و توانمندسازی سازمانی نیل به پیشرفت و حضور در سطوح بالاتری از این جایزه را دارند.

در نمودار زیر مشهود است که در پنجمین دوره برگزاری جایزه، شرکت های بیشتری از مجموعه های آستان قدس رضوی تمایل به حضور در این جایزه را دارند. این خود باعث رشد تعداد شرکت ها در سطح تعهد به تعالی خواهد شد. حال آنکه شاهد رشد در سطوح تندیس و تقدیرنامه هم هستیم.

روند سطوح ادوار گذشته