تعالی و پیشرفت

فراخوان ها

ثبت نام سازمان میهمان
ثبت نام سازمان میهمان در تور توانمندسازی
ثبت نام سازمان میزبان
ثبت نام سازمان میزبان در تور توانمندسازی
Previous
Next

جدول سوابق شرکت ها در جایزه ملی تعالی و پیشرفت

ردیفزمینه کاری / هلدینگنام شرکت / سازمان رتبه کسب شده در سومین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت 1397رتبه کسب شده در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت 1398رتبه کسب شده در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت 1399
1
انرژی و صنایعکمباین سازی ایران
 
یک ستاره تعالیسه ستاره تعالیپنج ستاره تعالی
2
انرژی و صنایعشهاب خودرو
 
عدم حضورعدم حضورگواهی حضور در جایزه
3
انرژی و صنایعنخريسي و نساجي خراسان
 
گواهی تعهد به تعالیعدم حضورگواهی تعهد به تعالی
4
انرژی و صنایعتهیه و تولید فرش آستان
 
عدم حضورعدم حضورگواهی حضور در جایزه
5
بنیاد بهره وری موقوفاتموقوفات یزد و کرمان
 
عدم حضورعدم حضورگواهی حضور در جایزه
6
بنیاد بهره وری موقوفاتموقوفات تهران و البرز
 
عدم حضورعدم حضورگواهی تعهد به تعالی
7
سلامتیاراطب ثامن
 
یک ستاره تعالیدو ستاره تعالیسه ستاره تعالی
8
سلامتداروسازی شیراز سرم
 
گواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالیدو ستاره تعالی
9
سلامتداروسازی ثامن
 
گواهی حضور در جایزهعدم حضوردو ستاره تعالی
10
سلامتسامان دارو هشتم
 
گواهی تعهد به تعالیعدم حضورسه ستاره تعالی
11
صنایع غذایی و کشاورزیآرد قدس رضوی
 
عدم حضورگواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالی
12
صنایع غذایی و کشاورزیقند چناران
 
گواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالیدو ستاره تعالی
13
صنایع غذایی و کشاورزیخمیرمایه رضوی
 
گواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالیدو ستاره تعالی
14
صنایع غذایی و کشاورزیفرآورده های لبنی رضوی
 
گواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالیعدم حضور
15
صنایع غذایی و کشاورزیقند تربت حیدریه
 
گواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالیدو ستاره تعالی
16
صنایع غذایی و کشاورزینان قدس رضوی
 
یک ستاره تعالیچهار ستاره تعالیعدم حضور
17
صنایع غذایی و کشاورزیبذر و نهال رضوی
 
عدم حضورگواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالی
18
صنایع غذایی و کشاورزیکشاورزی رضوی 
 
یک ستاره تعالیدو ستاره تعالییک ستاره تعالی
19
صنایع غذایی و کشاورزی مؤسسه دامپروري صنعتي
 
یک ستاره تعالیعدم حضورعدم حضور
20
عمرانبتن و ماشین قدس رضوی
 
گواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالییک ستاره تعالی
21
عمرانعمران و توسعه رضوی
 
گواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالییک ستاره تعالی
22
عمرانمهندسان مشاور شهرسازی
 
عدم حضورگواهی تعهد به تعالیگواهی تعهد به تعالی
23
عمرانمهندسی آب و خاک قدس رضوی
 
گواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالیعدم حضور
24
عمرانبناي سبك قدس رضوي
 
عدم حضورعدم حضورگواهی حضور در جایزه
25
عمرانمسکن و عمران قدس رضوی
 
دو ستاره تعالیعدم حضورعدم حضور
26
عمرانآرایه های معماری
 
گواهی حضور در جایزهعدم حضورعدم حضور
27
کسب و کارهای نوینسامان بازار
 
عدم حضورعدم حضورگواهی حضور در جایزه
28
مالی و سرمایه گذاریكارگزاري بورس اوراق بهادار رضوي
 
گواهی تعهد به تعالیعدم حضورعدم حضور
29
میانگین رتبه های کسب شده شرکت های ذیل بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضویگواهی تعهد به تعالییک ستاره تعالیدو ستاره تعالی

بروشور آموزشی آشنایی با مدل جایزه ملی تعالی و پیشرفت