پرواز گروهی و هفتِ غازها در مقایسه با پرواز انفرادی، بهره وری و سرعت آنان را تا 71 درصد بالا می برد.


7 درس از پرواز هفتِ غازها

هر غاز هنگامی که بال هایش را به هم می زند نیرویی پیش برنده برای غاز های دیگر که پشت سر آن در پرواز هستند، به وجود می آورد.

استراتژی پرواز کسب و کار خود را چگونه طراحی کرده اید؟

گروهی با هدف واحد، بسیار موفق تر از فردی با هدف واحد، می تواند به نتیجه ی مطلوب برسد. زیرا در میان و هماهنگ با گروه بودن و در یک جهت حرکت کردن میزان تلاش را کاهش میدهد و رسیدن به هدف را آسان تر میکند و در چنین شرایطی هر کس، هم کمک می رساند و هم دریافت کننده کمک خواهد بود.

آیا همکاران شما به درک مناسبی از کارتیمی رسیده اند؟

وقتی غازی گروه را ترک می کند ناچار است مشکلات تنها پرواز کردن و مقاومت هوا را تحمل کند بنابراین فورا به گروه می پیوندد و از قدرت گروهی که پیشاپیش او حرکت میکند بهره می جوید. سختی ها و فشار هایی که بر او خواهد آمد، او را به گروه بازخواهد گرداند.

آنقدر جذاب هستید تا کارمندانتان شما را ترک نکنند؟

وقتی جلودار پرواز خسته می شود به انتهای 7 رفته و غاز دیگر جای او را خواهد گرفت تا گروه از حرکت باز نایستد. مشکلات و کارهای طاقت فرسا را بین هم تقسیم می کنند.

آیا برای کسب و کار خود سیستمی طراحی کرده اید تا هیچگاه ایستا نباشد؟

در پرواز غازها مسئولیت ها تقسیم می شود و همه در مسیر موفقیت سهیم هستند.

کارمندانتان را در موفقیت سازمان سهیم کنید.

غازها در هنگام حرکت به صورت 7، از خود صدایی متصاعد می کنند تا غازهای جلوئی تشویق شوند و گروه با قوت و سرعت به حرکت ادامه دهد. تشویق و جرات بخشیدن به موقع همیشه ایجاد انگیزه می کند.

تشویق کارمندانتان را فراموش نکنید.

وقتی یکی از غازها خسته یا مریض می شود، دو یا سه غاز از گروه جدا شده و او را تا قوت گرفتن مجدد یا حتی تا زمان مرگ همراهی می کنند که اگر امکان بازگشت به گروه مهیاست، این فرصت از او سلب نگردد.

هوای کارمندان خود را داشته باشید. این مهمترین تفاوت رهبر با یک مدیر معمولی است.