Previous
Next

توانمند سازی سازمانی

سازمان ها برای پیشرفت در فضای اقتصادی باید مجهز و مسلح به ابزارها و تکنیک هایی شوند تا رقابت پذیری خود را افزایش دهند. از آنجائیکه اغلب سازمان ها تمرکز بر ماموریت های سازمانی یا به عبارت دیگر تمرکز بر تولید و خدمات دارند، نیازمند به کسب مشاوره و آموزش در حوزه های متنوع توانمندسازی و بهبود می باشند. دپارتمان توانمند سازی سازمانی با بهره گیری از کارگزاران و مشاوران متخصص، در طی سال های فعالیت خود به ارائه خدمات مشاوره مدیریت و آموزش پرداخته و سازمان ها را در مسیر تحول و ارتقای توانمندی ها و قابلیت ها همراهی کرده است.

ارزیابی و عارضه یابی

شناسایی و انطباق عملکرد سازمانی با مدلهای نوین مدیریت کیفیت

ارائه راهکارهای بهبود

تعریف و هدایت پروژه های بهبود سازمانی در جهت ارتقاء قابلیت های سازمانی

کارگاه مشاوره و آموزش

برگزاری دوره های آموزشی و خدمات مشاوره ای براساس نیازسنجی ها

تدوین مستندات

تدوین سند استراتژی، تدوین تقشه های راه، زیست بوم و غیره

مجموعه های همکار و برخی مشتریان